.
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PATRONAT HONOROWY

 • 26 października 2018

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU KONSULA GENERALNEGO RP W HOUSTON LUB JEGO CZŁONKOSTWA W KOMITECIE HONOROWYM

  1. Honorowy patronat Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Houston lub jego członkostwo w komitecie honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką zagraniczną Polski, promowaniem Polski za granicą i działaniami Konsulatu Generalnego RP w Houston.

  2. Wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane przede wszystkim dla przedsięwzięć mających zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, stanowe lub krajowe a ich realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej polityki zagranicznej oraz Polski.

  3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat Konsula Generalnego RP w Houston lub udział Konsula Generalnego RP w komitecie honorowym należy występować każdorazowo.

  4. Przyjęcie honorowego patronatu Konsula Generalnego RP w Houston lub członkostwo Konsula Generalnego RP w Houston w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału Konsula Generalnego RP w Houston, wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

  5. Honorowy patronat Konsula Generalnego RP w Houston lub członkostwo Konsula Generalnego RP w Houston w komitecie honorowym nie może być udzielone przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, lobbystycznym, reklamowym lub stojącym w sprzeczności z lokalnym prawem, zwyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

  6. Honorowy patronat Konsula Generalnego RP w Houston lub członkostwo Konsula Generalnego RP w Houston w komitecie honorowym nie uprawnia organizatorów przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania, ani do żądania uprzywilejowanego traktowania, w ich relacjach z Konsulatem Generalnym RP w Houston, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, innymi placówkami zagranicznymi  ani polską administracją publiczną, w szczególności w sprawach z zakresu zamówień publicznych, wydawania wiz i decyzji administracyjnych. Niestosowanie się do tych ograniczeń będzie skutkować odebraniem honorowego patronatu Konsula Generalnego RP w Houston lub wycofaniem Konsula Generalnego RP w Houston z komitetu honorowego z winy organizatorów.

  7. W celu uzyskania honorowego patronatu Konsula Generalnego RP w Houston lub członkostwa Konsula Generalnego RP w Houston w komitecie honorowym organizator obowiązany jest do przesłania:

  1) wniosku o honorowy patronat Konsula Generalnego RP w Houston lub członkostwo Konsula Generalnego RP w Houston w komitecie honorowym wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do regulaminu;

  2) innych dokumentów, jeżeli Konsulat Generalny RP w Houston uzna je za konieczne.

  8. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Houston w sekcji Patronat Honorowy.

  9. Wniosek należy składać, na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia na adres: Konsulat Generalny RP w Houston, 3040 Post Oak Blvd suite 825, Houston TX 77056.

   10. Konsulat Generalny RP w Houston, rozpatrując wniosek ocenia:

  1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w pkt. 2;

  2) czy cel i forma przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Konsula Generalnego RP w Houston;

  3) w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym ich przewidywany poziom merytoryczny, a w szczególności:

  a) planowaną tematykę wystąpień,

  b) dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości,

  c) rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie,

  4) ryzyko, że przedsięwzięcie jest jawnym lub ukrytym działaniem o charakterze komercyjnym, lobbingowym lub reklamowym;

  5) ryzyko, że wyróżnienie honorowe Konsula Generalnego RP w Houston zostanie wykorzystane w celu promocji produktów lub usług albo w działaniach z zakresu reklamy lub public relations podmiotu komercyjnego, w szczególności w sposób sugerujący poparcie Konsula Generalnego RP w Houston lub Konsulatu Generalnego RP w Houston dla konkretnych produktów, usług czy firm;

  11. O decyzji Konsula Generalnego RP w Houston organizator zostaje powiadomiony w formie pisemnej.

  12. Decyzja o odmowie udzielenia honorowego patronatu Konsula Generalnego RP w Houston lub członkostwa Konsula Generalnego RP w Houston w Komitecie Honorowym nie jest decyzją administracyjną.

  13. Organizator przedsięwzięcia, które Konsul Generalny RP w Houston objął patronatem honorowym lub w którym Konsul Generalny RP w Houston uczestniczy w komitecie honorowym informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym wyróżnieniu poprzez umieszczenie informacji wraz z logotypem Konsulatu Generalnego RP w Houston we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

  14. W szczególnych przypadkach Konsul Generalny RP w Houston może unieważnić decyzję o przyznanym wyróżnieniu. O fakcie odebrania wyróżnienie organizator informowany jest niezwłocznie w formie pisemnej.

   

   

  Wniosek do pobrania

   

  Regulamin do pobrania

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: