.
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 6 listopada 2018

  Konsulat Generalny RP w Houston informuje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla projektów polonijnych realizowanych w 2019 roku.

  Poniżej, znajdują się podstawowe informacje dotyczące zasad uzyskania wsparcia finansowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla przedsięwzięć polonijnych w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Houston.

   

  1. Terminy i zasady przesyłania wniosków

  Termin przyjmowania przez Konsulat Generalny RP w Houston wniosków dot. projektów realizowanych w 2019 r. upływa w piątek 23 listopada 2018 r. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą mogły zostać rozpatrzone.

  W pierwszych miesiącach 2019 roku będą jeszcze dodatkowo przyjmowane wnioski na projekty planowane na drugą połowę 2019 roku, o czym szczegółowo poinformujemy osobno.

  Wnioski proszę przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie Excel na adres e-mail: houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

  Formularz wniosku dot. projektów polonijnych w 2019 r. - do pobrania

   

  Prosimy o kompletne i szczegółowe wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku w języku polskim, w tym zwłaszcza informacji, które dotyczą kosztorysu projektu.

  Prosimy także o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail organizatora przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek.

  Pragniemy poinformować, że wysokość dofinansowania wniosków projektowych zakwalifikowanych do realizacji jest ściśle ograniczona budżetem przyznanym placówce konsularnej na dany rok.

   

  2. Zakres merytoryczny projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie

  Wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP mogą uzyskać projekty dotyczące działań z zakresu szkolnictwa i kultury polskiej, realizowane w okręgu konsularnym placówki..

   

  Szkolnictwo

  Wsparcie finansową mogą uzyskać działania obejmujące organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą (bez Szkolnych Punktów Konsultacyjnych finansowanych przez MEN).

  W szczególności mogą być to: zakup materiałów niezbędnych do nauki (materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, książek), konferencje oświatowe, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe, imprezy, konkursy dla dzieci i młodzieży, olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości, wycieczki edukacyjne.

   

  Kultura

  Wsparcie finansowe mogą uzyskać działania obejmujące: organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą, aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. konferencje, seminaria, pokazy filmów polskich, obchody ważnych rocznic historycznych, kombatanckie uroczystości rocznicowe, wieczory autorskie polskich artystów, koncerty, wystawy, przedstawienia oraz warsztaty teatralne, dni kultury polskiej, cykliczne spotkania z przedstawicielami Polonii z dziedziny kultury, nauki, gospodarki i polityki. W ramach funduszu możliwe jest uzyskanie dofinansowania zakupu instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego, wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów oraz punktów porad prawnych dla środowisk polonijnych, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych.

   

  4. Ocena wstępna wniosków

  KG RP w Houston dokonuje wstępnej oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w "Rządowym Programie współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020”.

  Wnioski projektowe spełniające ww. wymagania są przekazywane do ostatecznej oceny i akceptacji przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Placówka nie otrzymuje z MSZ informacji o powodach odrzucenia wniosków.

   

  5. Akceptacja wniosków

  Po otrzymaniu przez placówkę informacji z MSZ o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie danego projektu, poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

  Przypominamy iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie ma możliwości prefinansowania (zaliczkowania) projektów.

   

  6. Wydatkowanie i rozliczenie projektu

  Wydatkowanie przyznanych przez MSZ środków następuje zgodnie z zawartą umową oraz na podstawie odpowiednich dokumentów finansowych wystawionych na adres Konsulatu RP w Chicago

   

  7. Do pobrania

  - Formularz wniosku dot. projektów polonijnych w 2019 r.

  - Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: