.
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORTY

 •  

  Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych z dnia 28 sierpnia 2006 roku oraz koniecznością pobrania odcisków palców (skanowanie) wniosek o wydanie paszportu składa się OSOBIŚCIE.

   

  FORMULARZ PASZPORTOWY jest dostępny wyłącznie w urzędach/konsulatach wydających paszporty. Z uwagi na wymagany format i gramaturę papieru nie ma możliwości pobrania/przesłania formularza w wersji elektronicznej.

   

   

  Dokumenty niezbędne do otrzymania paszportu:

  1. Ostatni polski paszport wydany po 1996 roku. Jeśli masz starszy paszport, zapoznaj się z informacją potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

  2. Numer ewidencyjny PESEL

  3. Dokumenty potwierdzające dane osobowe, to znaczy:

  - polski akt urodzenia dla osób urodzonych poza granicami Polski,

  - polski akt małżeństwa dla osób, które zawarły małżeństwo poza granicami Polski

  4. 1 zdjęcie paszportowe

  5. W przypadku osób niepełnoletnich (dzieci) obecność obojga rodziców jest obowiązkowa, przynajmniej jeden z rodziców musi okazać ważny polski paszport lub dowód osobisty

  6. Opłata paszportowa

   

  Paszport biometryczny wydaje się:

  - dla dzieci do 13 roku życia na 5 lat

  - dla pozostałych osób na 10 lat

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  - w celu oczekiwania na paszport biometryczny

  - w celu powrotu do kraju w przypadku utraty ważnego paszportu

   

  Czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi 6-8 tygodni.

   

  W przypadku braku polskiego paszportu można przedstawić jeden z następujących dokumentów:

  - ważny polski dowód osobisty

  - decyzję Wojewody potwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego pobierz więcej informacji

  - decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o przywróceniu obywatelstwa polskiego

  - decyzję Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego

   

   

  W przypadku braku polskich aktów stanu cywilnego tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa:

  Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa muszą być zarejestrowane (transkrypcja) w urzędzie stanu cywilnego w Polsce (umiejscowienie) pobierz  Szczegółowa informacja i wnioski

   

  OPŁATY:

  Wydanie paszportu biometrycznego 10-letniego - $132
  5-letniego tylko dla dzieci do 13 lat - $42
   
  Wydanie paszportu tymczasowego:

  - na czas oczekiwania na paszport biometryczny $18
  - w przypadkach określonych w ustawie $48, $36

  Wydanie nowego paszportu 10-letniego w przypadku utraty dotychczasowego z winy posiadacza - $396
   

  Obniżone opłaty paszportowe:

  Dla uczniów od 13 roku życia i studentów - $66
  Dla emerytów i rencistów na podstawie ważnych dokumentów - $66
  Dla osób powyżej 70 roku życia - Bezpłatnie
   

  FORMA OPŁATY

  W siedzibie Konsulatu opłaty mogą być wniesionie w postaci "money order" lub "cashier's check", wystawionym dla "The Embassy of Poland" oraz gotówką.

  Na dyżurach konsularnych poza siedzibą urzędu - wyłącznie w postaci "money order" lub "cashier's check" wystawionym dla "The Embassy of Poland".

  UWAGA! „Personal checks" nie są przyjmowane.

   

  PODSTAWA PRAWNA:

   –   ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz.1027, zm.: Dz. U. z 2008r., Nr 32, poz. 192, Dz. U. z 2009r., Nr 69, poz. 595, Dz. U. z 2009r. Nr 95, poz. 791, Dz. U. z 2010r. Nr 8, poz. 51),

   –   rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych ( Dz. U. 2010 r. Nr 152, poz. 1026), 

   –   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu ( Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126 ).

   

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA FOTOGRAFII PASZPORTOWEJ

  Zdjęcie musi być zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

   

             Pozycja i wygląd twarzy.

  1. Głowa prosto.

  2. Zdjęcie wykonane na wprost (en face).

  3. Linia nosa w osi pionowej zdjęcia.

  4. Wyraz twarzy neutralny.

  5. Usta zamknięte.

  Oczy i kierunek spojrzenia

  1. Oczy w obrębie zaznaczonej wysokości.

  2. Oczy w jednej poziomej linii.

  3. Oczy otwarte i wyraźnie widoczne niezasłonięte przez włosy lub oprawki.

  Techniczne wykonanie zdjęcia.

  1. Zdjęcie ostre i o dobrym kontraście.

  2. Oświetlenie równomierne, bez cieni.

  3. Tło jednolite jasne.

  4. Odwzorowanie skóry naturalne.

  5. Brak zagięć, załamań i zanieczyszczeń w obrazie.

   

  UWAGA:

  - zdjęcie w okularach: oczy muszą być dobrze widoczne, kant szkieł i oprawki nie mogą zakrywać oczu, na szkłach okularów nie mogą występować refleksy

  - zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami - należy przedłożyć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

  - zdjęcie z nakryciem głowy: dopuszczalne wyłącznie z powodów religijnych, po złożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet w takich przypadkach cała twarz (od brody do końca czoła) musi być dobrze widoczna

  ------------------

  Paszporty, z wyjątkiem paszportów tymczasowych są produkowane (personalizowane) w Polsce. Zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport minimum 2 miesiące przed utratą ważności dotychczas posiadanego paszportu.

  Od dnia 29 czerwca 2009 r. przyjmowanie wniosków o paszporty biometryczne odbywa się z pobraniem odcisków palców.

  Uwaga: Nie ma możliwości potwierdzenia danych, tożsamości i obywatelstwa polskiego osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego – przez innego obywatela polskiego.

  Okres oczekiwania na paszport biometryczny wynosi do 2 miesięcy.

   

  Komunikat Straży Granicznej dotyczący obywateli RP posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP  posiadających również inne obywatelstwo, prosimy o zapoznanie się z aktualnym komunikatem Straży Granicznej:

  http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3248,Komunikatdotyczacy-obywateli-RP-posiadajacych-rownoczesnie-obywatelstwo-innego-.html 

   

  INFORMACJE OGÓLNE 

   

  Złożenie wniosku o paszport

  Złożenie wniosku o paszport 10-letni i paszport tymczasowy następuje osobiście.

  Obecnie możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu poza okręgiem konsularnym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania powinna mieć na uwadze, że zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego (na przykład w sprawach o przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego lub przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego).

   

  Odbiór dokumentu paszportowego

  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście.

  Obowiązek ten wynika z konieczności weryfikacji danych biometrycznych zapisanych w dokumencie paszportowym na mikroprocesorze. W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego, jednak w tym wypadku organ paszportowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy produkcyjne.

   

  Numer PESEL

  Do złożenia wniosku paszportowego konieczne jest posiadanie numeru PESEL. O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego – występuje konsul. Nie pobiera się opłaty za tę czynność. Do nadania nr PESEL niezbędne są polskie akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) oraz dokument tożsamości. Zagraniczne akty urodzenia wymagają uprzedniego umiejscowienia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

   

  Zmiana danych osobowych (imienia, nazwiska)

  Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na nazwisko zmienione wskutek zawarcia związku małżeńskiego za granicą składają odpis polskiego aktu małżeństwa. Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na dane (imię, imiona, nazwisko) zmienione wskutek administracyjnej zmiany danych składają nowy akt urodzenia, małżeństwa.

   

  Uwaga !!!

  Osoby które zawarły małżeństwo w kraju lub za granicą, w wyniku którego nastąpiła zmiana danych osobowych (nazwiska), są zobowiązane wystąpić o wymianę paszportu niezwłocznie, nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

   

  Osoby małoletnie

  W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. Wymaga się, aby przynajmniej jedno z rodziców posiadało ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego. Odciski palców pobiera się od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.

  Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.

   

   

  Fotografia

  Zdjęcie kolorowe w formacie: szerokość 35mm, wysokość 45 mm wzór zdjęcia

   Pozycja głowy i wygląd twarzy:

   Zdjęcie musi być wykonane w taki sposób aby twarz osoby fotografowanej była skierowana prosto w obiektyw aparatu (en face)

  1. Głowa nie może być przekrzywiona
  2. Fotografia powinna przedstawiać widoczny owal twarzy
  3. Osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez gestów mimicznych, z zamkniętymi ustami)
  4. Brwi musza być całkowicie widoczne, nie jest natomiast konieczne odsłonięcie całego czoła
  5. Dopuszcza się, by część fryzury wystawała poza obrys zdjęcia
  6. Uszy nie musza być widoczne
  7. Nie akceptujemy zdjęć wykonanych z półprofilu

   

  Opłaty paszportowe

  Opłatę konsularną można złożyć w postaci gotówki, Money Order, cashier's check lub certified check wystawiony dla Embassy of Poland (czeki personalne nie są akceptowane). Wykaz opłat konsularnych patrz: (tabela opłat konsularnych).

  Uwaga:  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia lub obniżenia opłaty konsularnej, przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia lub ulgi.

   

  Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od:

  1)   osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  2)   osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  3)   osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się o 50% w przypadku:

  1)   emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.6)), a także współmałżonków tych osób pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;

  2)   osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  3)   kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

  4)   osób małoletnich do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia.

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się częściowo w związku z:

  1)   ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268);

  2)   ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;

  3)   z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

   

   

  Paszport 10-letni

  Biometryczny paszport 10-letni może otrzymać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 13 roku życia.

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym  (wniosek dostępny jest wyłącznie w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych),

  2. jedna fotografia paszportowa (wymogi fotografii w informacji ogólnej powyżej).

  3. dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy, a w przypadku jego utraty - inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (dowód osobisty i/lub decyzja wojewody potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego) oraz oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu.

  4. Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa polskiego wnioskodawcy konsul może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych lub zupełnych aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa), decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego.

  Uwaga: w przypadku posiadania zagranicznego aktu stanu cywilnego należy najpierw dokonać jego umiejscowienia w urzędzie stanu cywilnego w miejscu ostatniego zamieszkania wnioskodawcy w Polsce.

  5. Dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulgi w opłacie lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty konsularnej za wydanie nowego paszportu.

  6. W przypadku dzieci w wieku 13-18 lat wydaje się paszport biometryczny 10-letni z pobraniem odcisków palców. Wymagane dokumenty i uprawnienia do złożenia wniosku tak jak w przypadku dzieci do 13 roku życia (poniżej)

   

  Paszporty dla dzieci do 13 roku życia

  Dzieciom do 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie.

  W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. Wymaga się, aby przynajmniej jedno z rodziców posiadało ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

  Odciski palców pobiera się od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.

  Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.

  W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym  (wniosek dostępny jest wyłącznie w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych),

  2. jedna fotografia paszportowa (wymogi fotografii w informacji ogólnej powyżej),

  3. dotychczas posiadany dokument paszportowy, jeżeli był wydany,

  4. ważne dokumenty tożsamości rodziców - wymaga się, aby przynajmniej jedno z rodziców posiadało ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

  5. odpis polskiego aktu urodzenia dziecka.

   

  Paszport tymczasowy

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  Osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP, w przypadku jeżeli osoba zainteresowana złoży stosowny wniosek o  wydanie takiego dokumentu
  Osobom przebywającym czasowo w RP lub za granicą, na powrót do miejsca ich stałego pobytu
  Osobom przebywającym w RP lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
  Osobom przebywającym w RP lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową
   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego składa dokumenty analogiczne jak w przypadku wniosku o wydanie paszportu 10-letniego.

  Paszport tymczasowy może być ważny maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Okres ważności paszportu tymczasowego określa konsul.

  Uwaga: Nie ma możliwości potwierdzenia danych, tożsamości i obywatelstwa polskiego osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego – przez innego obywatela polskiego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: